ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ|EVALUATION


ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ|KARNATAKA FOREST DEPARTMENT

ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2023 ರಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ/ Important Alert! Complete Evaluation by September 8th. Data won't be accepted from September 9th 2023.
ಲಾಗಿನ್|Login


 

 

 
ಗುಪ್ತ ಪದ ಮರೆತಿರುವಿರೇ|Forgot password ?